Mini OS emulator dla Digisparka

Digispark to mini-arduino z możliwością programowania bezpośrednio przez USB. Oprócz niewielkiego rozmiaru interesująca jest jego cena, która na Aliexpress wynosi obecnie 1 USD. Poniżej mój prosty sketch DigiOS, będący emulatorem systemu przeznaczonym dla tego malucha.

Emulator pozwala na zalogowanie się do Digisparka i wykonanie kilku komend. Działa na domyślnym Digisparku z zainstalowanym bootloaderem micronucleus oraz wykorzystuje moduł DigiCDC do emulacji komunikacji po USB, ponieważ sam Digispark nie posiada żadnego dodatkowego czipu USB i wszystko jest realizowane w oprogramowaniu AtTiny85.

Przy zasilaniu Digisparka poprzez pin VIN można w dowolnym momencie podłączyć się do niego przez USB a po wykonaniu komend, odłączyć terminal i urządzenie. Digispark będzie dalej wykonywał kod uwzględniając wysłane komendy – jak w poniższym filmie:

Dostępne komendy
p[02] [on|off] wysyła sygnały HIGH i LOW na poszczególne piny od (0 do 2)
uptime wyświetla czas od uruchomienia Digisparka w linuxowym formacie uptime pretty
vcc podaje napięcie zasilania Digisparka w miliwoltach
ls wyświetla listę statusów GPIO
reboot software’owo restartuje Digisparka
clear czyści ekran
temp podaje temperaturę chipu
login wyświetla monit o podanie hasła
clock [07] zmniejsza taktowanie zegara (oszczędność energii). Wartości: 1 – 8mHz, 2 – 4mHz, 3 – 2mHz, 4 – 1mHz, 5 – 500kHz, 6 – 250kHz, 7 – 125kHz, 0 – 16,5 mHz
help wyświetla ekran pomocy
logout, exit wylogowuje użytkownika

Sketch z założenia miał zajmować jak najmniej miejsca – zamiast stringów wykorzystałem tablice znakowe, zamiast pinMode/digitalWrite rejestry i operacje bitowe, dzięki czemu udało się upchnąć tak dużo funkcji na tak małym urządzeniu. Wszystkie trzy elementy składowe zajmują razem blisko 100% pamięci Digisparka, aby jednak zwiększyć ilość dostępnego miejsca na własny kod, wystarczy usunąć odwołanie do zbędnych funkcji (np. temp, uptime, vcc). Odwołania te są oznaczone w kodzie specjalnym blokiem – po ich usunięciu udostępnione zostanie ponad 30% pamięci (z wyłączeniem bootloadera).

Zmiana taktowania wyłączy możliwość komunikacji po USB – można podpiąć pod tę zmianę wykonanie pewnych poleceń kończące się odwołaniem do funkcji reboot, wtedy Digispark się zrestartuje z domyślnymi ustawieniami zegara i automatycznie ponownie będzie możliwe logowanie do urządzenia.

Do Digisparka można zalogować się pod Windows programem Putty (po wcześniejszej instalacji sterowników Digistump), w Linuxie aplikacją Minicom, a w Androidzie programem Serial USB Terminal. Kompilacja sketcha DigiOS wymaga zainstalowania wcześniejszej wersji Arduino IDE – 1.8.6 oraz poprawnej instalacji Digisparka w IDE.

Dużo więcej informacji o tym projekcie można znaleźć na forum serwisu

Kod DigiOS udostępniam poniżej – zmiany można śledzić na stronie projektu w
Jest tam również dostępna wersja DigiLx z oknem logowania i znakiem zachęty w linuksowym stylu.


/* ----------------------------------------------
 DigiOS 1.4 - mini-OS emulator for Digispark
 Copyright (c) Jaromaz https://jm.iq.pl
 Available commands:
 login, p[0-2] [on|off], temp, help, vcc, clear,
 uptime, clock [1-7], ls, reboot, logout, exit
 ----------------------------------------------- */

// password of up to seven characters
const char password[] = "admin12";

//-----------------------------------------------

#include "DigiCDC.h"

char serialChar[1], stringInput[8];
bool stringComplete = false;
uint8_t state = 1;
uint8_t clocks[] = { 16, 8, 4, 2, 1, 500, 250, 125 };

static void reboot()
//-----------------------------------------------
{
 SerialUSB.print(F("\r\nRebooting ... "));
 noInterrupts();
 CLKPR = 0b10000000;
 CLKPR = 0;
 void (*ptrToFunction)();
 ptrToFunction = 0x0000;
 (*ptrToFunction)();
}

static void getVcc()
//-----------------------------------------------
{
 ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
 SerialUSB.delay(2);
 ADCSRA |= _BV(ADSC);
 while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
 uint8_t low = ADCL;
 uint8_t high = ADCH;
 long result = (high << 8) | low;
 result = 1125300L / result;
 SerialUSB.print(F("\r\nVoltage: "));
 SerialUSB.print(result);
 SerialUSB.println(F(" mV"));
}

static void clockMessageFormat (uint8_t speed)
//-----------------------------------------------
{
 SerialUSB.print(F("\r\nset to "));
 SerialUSB.print(clocks[speed], DEC);
 SerialUSB.print((clocks[speed] > 16) ? F("k") : F("m"));
 SerialUSB.println(F("Hz\r\n\r\nbye ..."));
}

static void clockSpeed(uint8_t speed)
//-----------------------------------------------
// edit the code of this procedure to get the right result
{
 clockMessageFormat(speed);
 for (uint8_t i = 0; i < 12; i++) {
  PORTB |= (1 << 1);
  SerialUSB.delay(200);
  PORTB &= ~(1 << 1);
  SerialUSB.delay(200);
  if (i == 5) {
   CLKPR = 0b10000000;
   CLKPR = speed;
  }
 }
 reboot();
}

static void stateChg() { state = 2; }
//-----------------------------------------------

#define SECS_PER_MIN (60UL)
#define SECS_PER_HOUR (3600UL)
#define SECS_PER_DAY (SECS_PER_HOUR * 24L)
#define numberOfSeconds(_time_) (_time_ % SECS_PER_MIN)
#define numberOfMinutes(_time_) ((_time_ / SECS_PER_MIN) % SECS_PER_MIN)
#define numberOfHours(_time_) (( _time_% SECS_PER_DAY) / SECS_PER_HOUR)
#define elapsedDays(_time_) ( _time_ / SECS_PER_DAY)

void uptimeFormat(uint8_t digits, char* form)
//-----------------------------------------------
{
 if (digits > 0)
 {
  SerialUSB.print(digits, DEC);
  SerialUSB.print(F(" "));
  SerialUSB.print(form);
  if (digits > 1) SerialUSB.print(F("s"));
  if (strcmp(form, "second")) {
   SerialUSB.print(F(", "));
  }
 }
}

static void uptime()
//-----------------------------------------------
{
 long seconds = millis() / 1000;
 SerialUSB.print(F("\r\nup "));
 uptimeFormat(elapsedDays(seconds), "day");
 uptimeFormat(numberOfHours(seconds), "hour");
 uptimeFormat(numberOfMinutes(seconds), "minute");
 uptimeFormat(numberOfSeconds(seconds), "second");
 SerialUSB.println();
}

static void getTemp()
//-----------------------------------------------
{
 analogReference(INTERNAL1V1);
 analogRead(A0);
 SerialUSB.delay(200);
 uint16_t temp = analogRead(A0 + 15) - 273;
 analogReference(DEFAULT);
 SerialUSB.print(F("\r\nDigispark temperature: "));
 SerialUSB.print(temp);
 SerialUSB.println(F("°C"));
}

void clearScreen()
//-----------------------------------------------
{
 for (uint8_t i = 0; i < 35; i++) {
  SerialUSB.println();
  SerialUSB.delay(5);
 }
}

static void horizontaLine()
//-----------------------------------------------
{
 for (uint8_t i = 0; i < 32; i++)
 SerialUSB.print(F("-"));
}

static void gpioList()
//-----------------------------------------------
{
 horizontaLine();
 SerialUSB.print(F("\r\nGPIO status list\r\n"));
 horizontaLine();
 for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
  SerialUSB.print(F("\r\nPin "));
  SerialUSB.print(i, DEC);
  SerialUSB.print((PINB & (1 << i)) ? F(" HIGH") : F(" LOW"));
 }
 SerialUSB.println();
 horizontaLine();
}

static void help()
//-----------------------------------------------
{
 horizontaLine();
 SerialUSB.println(F("\r\nDigiOS version 1.4 User Commands"));
 horizontaLine();
 SerialUSB.println(F("\r\nlogin, p[0-2] [on|off], temp, help,\
 vcc, clear,\r\nuptime, clock [1-7], ls, reboot, logout,\
 exit\r\n\r\nclock 1 - 8mHz, 2 - 4mHz, 3 - 2mHz, 4 - 1mHz,\
 \r\n5 - 500kHz, 6 - 250kHz, 7 - 125kHz"));
}

static void serialReader()
//-----------------------------------------------
{
 while (SerialUSB.available())
 {
  serialChar[0] = (char)SerialUSB.read();
  if ((' ' <= serialChar[0]) && (serialChar[0] <= '~')) {
   strcat(stringInput, serialChar);
  } else {
   if (stringInput[0] != 0) {
    stringComplete = true;
    return;
   }
  }
 }
}

void setup()
//-----------------------------------------------
{
 // Set pins 0-2 as OUTPUT:
 DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2);
 SerialUSB.begin();
}

// list of keywords and procedures assigned to them
static const struct { const char phrase[8]; void (*handler)(void); } keys[] =
{
 // ---- comment on this block to get more memory for your own code ---
 { "vcc", getVcc }, { "help", help }, { "temp", getTemp },
 { "reboot", reboot }, { "exit", stateChg }, { "uptime", uptime },
 { "clear", clearScreen }, { "ls", gpioList },
 // -------------------------------------------------------------------
 { "logout", stateChg }
};

void loop()
//-----------------------------------------------
{
 // the Android Serial USB Terminal app requires the following 200 ms delays
 // if you are using another system, you can remove all these delays.
 
 serialReader();
 if (stringComplete)
 {
  SerialUSB.delay(200);

  if (!strcmp(stringInput, "login")) stateChg();

  // password validation
  if (state == 4)
  {
   if (!strcmp(stringInput, password))
   {
    state = 3;
   } else {
    SerialUSB.delay(1500);
    SerialUSB.println(F("\r\nLogin incorrect"));
    state = 1;
   }
  }

  // status after logging in
  if (state == 3)
  {
   // ---- comment on this block to get more memory for your own code ---
   if (stringInput[0] == 'p') {
    if ((stringInput[1] - 48) < 3 and stringInput[4] == 'n') {
     PORTB |= (1 << stringInput[1] - 48);
    } else if ((stringInput[1] - 48) < 3 and stringInput[4] == 'f') {
     PORTB &= ~(1 << stringInput[1] - 48);
    }
   }
   if (strstr(stringInput, "clock ")) clockSpeed(stringInput[6] - 48);
   // ---------------------------------------------------------------------

   // keyword procedures
   for (uint8_t i = 0; i < sizeof keys / sizeof * keys; i++) {
    if (!strcmp(stringInput, keys[i].phrase)) keys[i].handler();
   }

   if (state == 3) SerialUSB.print(F("\r\ncmd:> "));
  }

  // password input window
  if (state < 3)
  {
   if (state > 1) clearScreen();
   SerialUSB.print(F("\r\nDigiOS 1.4 - Digispark mini-OS\r\n\r\nPassword: "));
   state = 4;
  }

  SerialUSB.delay(200);

  stringInput[0] = 0;
  stringComplete = false;
 }
}

Ten wpis znalazł się na stronie głównej serwisu wykop.pl otrzymując 500 wykopów. Zobacz też inne wpisy z tego bloga, które trafiły na stronę główną.

Jedna myśl na temat “Mini OS emulator dla Digisparka

 1. Interesujące, inspirujące i proste. Podoba mi się wszystko: mikrokontroler, mały komputerek z fizyczną klawiaturą, użyteczny system i opis tego wszystkiego na przejrzystej stronie www. Brawo!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.