Yosild – moja (Twoja) dystrybucja Linuxa

Poniżej skrypt shellowy, który buduje pełną, minimalną dystrybucję Linuxa w oparciu o BusyBox. Pisałem go z założeniem kompilacji dowolnej wersji kernela na dowolnej platformie sprzętowej, dzięki czemu skryptem tym można przygotować minimalistycznego Linuxa na urządzenia dysponujące niewielką ilością zasobów sprzętowych.

Skrypt posiada też pewną wartość edukacyjną ;) – tworzy prawdopodobnie najprostszą (20MB), kompletną wersję systemu Linux, co ułatwia zrozumienie budowy tego systemu od podstaw. Jest dużo łatwiejszy w budowie od innych, dostępnych wcześniej rozwiązań: Aboriginal, mkroot, Buildroot, czy Linux From Scratch.

Skrypt należy uruchomić na najnowszym Debianie z architekturą zgodną z urządzeniem docelowym – wystarczy wersja minimalna Debiana zainstalowana z „małego pliku obrazu” (netinst).

Yosild:

 • pobiera i instaluje wszystkie wymagane do kompilacji biblioteki i pakiety,
 • pobiera i kompiluje kernel z domyślnymi opcjami,
 • pobiera i instaluje BusyBox,
 • tworzy szereg minimalistycznych skryptów ułatwiających zarządzanie mini-dystrybucją

To wszystko integruje na wskazanym przez użytkownika dysku (lub pendrive). Wystarczy uruchomić skrypt i po pierwszych komunikatach potwierdzających pozostawić komputer na kilkanaście minut. Uwaga: cała powierzchnia dysku lub pendrive zostanie wykorzystana – wszystkie znajdujące się na wskazanym dysku dane zostaną usunięte.

Użytkownik może utworzyć nazwę dla tak generowanej mini-dystrybucji, podać dysk docelowy, ścieżkę do kernela oraz do właściwej wersji BusyBox. Opcje są domyślnie wypełnione najnowszymi wersjami dla architektury i686.

Mini-dystrybucja domyślnie obsługuje ifupdown, DHCP, partycję swap, rotację logów, mini-man pages, własną minimalistyczną wersję rc.d, uruchomione demony crona, httpd, ftpd, syslogd oraz przygotowany skrypt startowy dla telnetd. Po instalacji na pendrive dystrybucję można uruchamiać na dowolnym komputerze zgodnym z architekturą, na której kompilowany był kernel, a wszystkie zmiany są zachowywane na pendrive/dysku wykorzystując pełną jego powierzchnię.

Skrypt współpracuje z VirtualBox – można stworzyć dodatkowy dysk twardy i na nim zainstalować Yosild, a następnie podpiąć ten wirtualny dysk pod nową maszynę wirtualną.

O Yosild możesz przeczytać jeszcze w serwisie:

Poniżej kod skryptu – jego zmiany można śledzić na stronie projektu w

#!/bin/sh

# -----------------------------------
# Yosild - Your simple Linux distro
# (c) Jaromaz https://jm.iq.pl
# Yosild is licensed under
# GNU General Public License v3.0
# -----------------------------------

# ----- Config ----------------------
distro_name="Yosild"
distro_desc="Your simple Linux distro"
distro_version="1.2"
device="sdb"
swap_size=0 # MB
telnetd="false"
kernel="https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.20.tar.xz"
# Minimum required BusyBox version is 1.28
busybox="https://busybox.net/downloads/binaries/1.28.1-defconfig-multiarch/busybox-i686"
# -----------------------------------


if [ $(id -u) -ne 0 ]; then
 echo "Run as root"; exit 1
fi

clear && printf "\n** $distro_name - creating distribution\n\n"
printf "** Are you sure that you want to delete all data from /dev/$device drive? (y/n): "
read answer
[ $answer != "y" ] && exit 1
if [ $( mountpoint -qd /mnt ) ]; then
 printf "** Can I umount /mnt? (y/n): "
 read answer
 [ $answer != "y" ] && exit 1
 umount /mnt
fi

# installation of the BusyBox
[ -d ./files ] || mkdir files
answer="n"
if [ -f files/busybox ] ; then
 printf "** Do you want to use a BusyBox downloaded earlier? (y/n): "
 read answer
fi
if [ $answer != "y" ] ; then
 echo "** BusyBox installation"
 [ $(apt-cache policy ca-certificates | grep none | wc -m) -gt 0 ] && apt update && apt install -y ca-certificates
 rm files/busybox > /dev/null 2>&1
 wget $busybox -O files/busybox
 chmod +x files/busybox
fi

echo "** Partitioning /dev/$device" && sleep 5
part=1
swap_uuid=0
wipefs -af /dev/$device > /dev/null 2>&1
if [ $swap_size -gt 0 ] ; then
 echo "** Preparation of the swap partition"
 part=2
 printf "n\np\n1\n\n+${swap_size}M\nt\n82\nw\n" | ./files/busybox fdisk /dev/$device > /dev/null 2>&1
 mkswap /dev/${device}1
 swap_uuid=$(blkid /dev/${device}1 -sUUID -ovalue)
 sleep 1 
fi
echo "** Preparation of the system partition"
printf "n\np\n${part}\n\n\nw\n" | ./files/busybox fdisk /dev/$device > /dev/null 2>&1
echo "Y" | mkfs.ext4 /dev/${device}${part}
uuid=$(blkid /dev/${device}${part} -sUUID -ovalue)
mount /dev/${device}${part} /mnt
mkdir /mnt/boot
host=$(printf $(printf $distro_name | tr A-Z a-z) | cut -d" " -f 1)

echo "** Compilation of the kernel"
arch=$(uname -m)
[ $arch = 'i686' ] && arch="i386"
answer="n"
if [ -f files/linux/arch/$arch/boot/bzImage ] ; then
 printf "** Do You want to use a kernel compiled earlier? (y/n): "
 read answer
fi
if [ $answer != "y" ] ; then
 apt update && apt install -y build-essential libncurses5 libncurses5-dev \
   bison flex libelf-dev chrpath gawk texinfo libsdl1.2-dev whiptail \
   diffstat cpio libssl-dev bc
 cd files
 rm -r linux* > /dev/null 2>&1
 wget $kernel 
 tar -xf *.tar.xz
 rm linux-*.tar.xz
 mv linux* linux
 cd linux
 make defconfig
 make
 cd ../../
fi
kernel_release=$(cat files/linux/include/config/kernel.release)
kernel_file=vmlinuz-$kernel_release-$arch
initrd_file=initrd.img-$kernel_release-$arch
cp files/linux/arch/$arch/boot/bzImage /mnt/boot/$kernel_file

echo "** Installation of GRUB"
grub-install --root-directory=/mnt /dev/$device
printf "timeout=3
menuentry '$distro_name - $distro_desc' {
linux /boot/$kernel_file quiet rootdelay=130
initrd /boot/$initrd_file
root=PARTUUID=$uuid
boot
echo Loading Linux
}" > /mnt/boot/grub/grub.cfg

# creation of necessary catalogues
mkdir rootfs
cd rootfs
mkdir -p bin dev lib lib64 run mnt/root proc sbin sys usr/bin \
     usr/sbin tmp home var/log usr/share/udhcpc usr/local/bin \
     var/spool/cron/crontabs etc/init.d etc/rc.d var/run \
     var/www/html etc/network/if-down.d etc/network/if-post-down.d \
     etc/network/if-pre-up.d etc/network/if-up.d run \
     etc/cron/daily etc/cron/hourly etc/cron/monthly etc/cron/weekly

# installation of the BusyBox
cp ../files/busybox bin
install -d -m 0750 root
install -d -m 1777 tmp

echo "** System configuration"
mknod dev/console c 5 1
mknod dev/tty c 5 0
printf $host > etc/hostname
printf "root:x:0:0:root:/root:/bin/sh\nservice:x:1:1:service:/var/www/html:/usr/sbin/nologin" > etc/passwd
echo "root:mKhhqXFCdhNiA:17743::::::" > etc/shadow
echo "root:x:0:root\nservice:x:1:service" > etc/group
echo "/bin/sh" > etc/shells
echo "127.0.0.1	 localhost $host" > etc/hosts
echo "

It Works!!

" > var/www/html/index.html echo "UUID=$uuid / ext4 defaults,errors=remount-ro 0 1" > etc/fstab [ $swap_size -gt 0 ] && echo "UUID=$swap_uuid none swap sw 0 0" >> etc/fstab # path, prompt and aliases cat << EOF > etc/profile uname -snrvm export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin PS1="\\u@\\h:\\w\\$ " [ \$(id -u) -eq 0 ] && PS1="\\u@\\h:\\w# " alias vim=vi alias su="su -l" alias locate=which alias whereis=which alias logout=exit EOF # banner printf "\n$distro_name Linux $distro_version - $distro_desc\n\n" | tee -a etc/issue usr/share/infoban >/dev/null cat << EOF >> etc/issue * Default root password: Yosild * Networking: ifupdown * Init scripts installer: add-rc.d * To disable this message: disban EOF echo "cp /usr/share/infoban /etc/issue" > sbin/disban # legal cat << EOF > etc/motd The programs included with the $distro_name Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. $distro_name Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. EOF # inittab cat << EOF > etc/inittab tty1::respawn:/sbin/getty 38400 tty1 tty2::askfirst:/sbin/getty 38400 tty2 tty3::askfirst:/sbin/getty 38400 tty3 tty4::askfirst:/sbin/getty 38400 tty4 ::sysinit:/sbin/swapon -a ::sysinit:/bin/hostname -F /etc/hostname ::sysinit:/etc/init.d/rcS ::ctrlaltdel:/sbin/reboot ::shutdown:/bin/echo SHUTTING DOWN ::shutdown:/sbin/swapoff -a ::shutdown:/etc/init.d/rcK ::shutdown:/bin/umount -a -r EOF # networking cat << EOF > etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback auto eth0 iface eth0 inet dhcp EOF # init cat << EOF > init #!/bin/busybox sh /bin/busybox --install -s export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin mountpoint -q proc || mount -t proc proc proc mountpoint -q sys || mount -t sysfs sys sys mknod /dev/null c 1 3 echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug if ! mountpoint -q dev then mount -t tmpfs -o size=64k,mode=0755 tmpfs dev mount -t tmpfs -o mode=1777 tmpfs tmp mkdir -p dev/pts mdev -s fi echo 0 > /proc/sys/kernel/printk sleep 1 mount -t ext4 UUID=$uuid /mnt/root/ mount -t tmpfs run /run -o mode=0755,nosuid,nodev if [ ! -d /mnt/root/bin ] ; then for i in bin etc lib root sbin usr home var; do cp -r -p /\$i /mnt/root done mkdir /mnt/root/mnt fi for i in run tmp dev proc sys; do [ -d /mnt/root/\$i ] || mkdir /mnt/root/\$i mount -o bind /\$i /mnt/root/\$i done mount -t devpts none /mnt/root/dev/pts rm -r /bin /etc /sbin /usr exec /mnt/root/bin/busybox chroot /mnt/root /sbin/init EOF # nologin printf "#!/bin/sh echo 'This account is currently not available.' sleep 3 exit 1" > usr/sbin/nologin # halt cat << EOF > sbin/halt #!/bin/sh if [ \$1 ] && [ \$1 = '-p' ] ; then /bin/busybox poweroff return 0 fi /bin/busybox halt EOF # mini man pages cat << EOF > sbin/man #!/bin/sh if [ -z "\$(busybox \$1 --help 2>&1 | head -1 | grep 'applet not found')" ] then clear head="\$(echo \$1 | tr 'a-z' 'A-Z')(1)\\t\\t\\tManual page\\n" body="\$(busybox \$1 --help 2>&1 | tail -n +2)\\n\\n" printf "\$head\$body" | more exit 0 fi echo "No manual entry for \$1" EOF # rcS & rcK printf "#!/bin/sh . /etc/init.d/init-functions rc" > etc/init.d/rcS ln -s /etc/init.d/rcS etc/init.d/rcK # default crontabs cat << EOF > var/spool/cron/crontabs/root 15 * * * * cd / && run-parts /etc/cron/hourly 23 6 * * * cd / && run-parts /etc/cron/daily 47 6 * * 0 cd / && run-parts /etc/cron/weekly 33 5 1 * * cd / && run-parts /etc/cron/monthly EOF # logrotate cat << EOF > etc/cron/daily/logrotate #!/bin/sh maxsize=512 dir=/var/log for log in messages lastlog; do size=\$(du "\$dir/\$log" | tr -s '\t' ' ' | cut -d' ' -f1) if [ "\$size" -gt "\$maxsize" ] ; then tsp=\$(date +%s) mv "\$dir/\$log" "\$dir/\$log.\$tsp" touch "\$dir/\$log" gzip "\$dir/\$log.\$tsp" fi done EOF # init scripts installer cat << EOF > usr/bin/add-rc.d #!/bin/sh if [ -f /etc/init.d/\$1 ] && [ "\$2" -gt 0 ] ; then ln -s /etc/init.d/\$1 /etc/rc.d/\$2\$1 echo "added \$1 to init." else echo " ** $distro_name add-rc.d ussage: add-rc.d [init.d script name] [order number] examples: add-rc.d httpd 40 add-rc.d ftpd 40 add-rc.d telnetd 50 " fi EOF # start-up scripts initdata=" networking|network|30|/sbin/ifup|-a|/sbin/ifdown telnetd|telnet daemon|80|/usr/sbin/telnetd|-p 23 cron|cron daemon|20|/usr/sbin/crond syslogd|syslog|10|/sbin/syslogd httpd|http server||/usr/sbin/httpd|-vvv -f -u service -h /var/www/html||httpd.log ftpd|ftp daemon||/usr/bin/tcpsvd|-u service -vE 0.0.0.0 21 ftpd -S /var/www/html/" OIFS=$IFS IFS=' ' for i in $initdata; do IFS='|' set -- $i cat << EOF > etc/init.d/$1 #!/bin/sh NAME="$1" DESC="$2" DAEMON="$4" PARAMS="$5" STOP="$6" LOG="$7" PIDFILE=/var/run/$1.pid . /etc/init.d/init-functions init \$@ EOF chmod 744 etc/init.d/$1 [ $1 = 'telnetd' ] && [ "$telnetd" = false ] && continue; [ "$3" ] && ln -s ../init.d/$1 etc/rc.d/$3$1.sh done # scripts compressed and base64 encoded due to their large size ------------ # BusyBox DHCP client script cat << EOF | base64 -d | gzip -d > usr/share/udhcpc/default.script H4sICOcUYlsAA2RoY3Auc2gAzVZNT9tAED17f8VgLEhAxEmP0ESilF7aggSol4ZGm/U4XmHvml07 gZb+944/kloxH6HtoRvFSXZn3sy8N2Nne8ufSuXbiG1DHkQiFWCFkWkGGMgMA5jew5VM4ELeoIG3 xVeeVb9sT5vZiH2Fg+/gegMXrmFnB1BEGtxTY7Q5BBvpPCYMBMHjmNBCo5M6jlta38kMBuzi9PL8 05fJyfnZh6HrYyZ8g1bH857QKnSLEIpCTI3mgeA2q0O9uzg/fn9yfHk1dFdH0LBa+tl8qnDpdHZ6 9fn48uPQpa2E2xtYHhMBBrPcKOiDDMFonYG0kOhcFTxoBRzIbqHNDYQyRntvM0xYYTeRdqJC2+nC D+bMDKZwcIuw+80PcO4XBr29cYcMxg82mRYfSqTjB6EDPu5Cb28X/NRo4ZehLPvJIj7HCckykemw zygZKuQOSqFkCtdHkEWoGEDTbsBCyahsrLSQijkBFvTJWZc5DoFsQSNXWIE8vsqgXiMAHOAtDBrB n1/kwIPAQBjnNgLiATxJPJqQC9zEOZbqBixma66Qp096Y2xfhvZtyWJYMdNE7vfK15MIRK/jlJej I8YcgwoXD1OSLOi2fP6UvSVrdFkvPNY0QrSR+l7Vtqvub6E9S8TTBBB2AxW8elJaSMRB1VD1eBmd E0QxXnV1zuvb7W+JW1+LiCa0oLNMjriM6R3yPM7gzagcS5XHMWUV6I0xl+twY49Aq5c7cqO2Xa6q rnZRs8Wyf9f75n8rt5ygao6cBDMjBd3iih1tQNJtC+p+2izZf9Uvq06pJq8idS45MQlVluB1OtW3 /f1ue+LX16tUbYcmPSnympSPJdLUd0PuS5lqCcqnNU3xCLzGM5gO6tkOdMKlaj7aLXIjIqhPYNTy /C1koGylolMHogqlmkGx78nVruIJWjRz0pxqbgPW+dJdFy0XrPzL0Ge/AHxZ2lW5CAAA EOF # startup scripts functions cat << EOF | base64 -d | gzip -d > etc/init.d/init-functions H4sICMdmNFwAA2luaXQtZnVuY3Rpb25zAHVSXW/aMBR99684eBYiSMR0j0UFoZVNaOVjDXtCfcgS A9aiJLJNhVT63+fYWZIyzU/2/Tj3nHP9qcd/yZzrEyEylwaDAG/ECG0wOoA9zherzRrXK8TFJsck ibUAZXcUMieANrEygb0AIjkVoFEVkPnRti6iL2EYUpcE5AF7sKfNN7xgAnMSeZ1AM4Vt58/zVYTP 0yl/jRXPiiN3Hf26VGRa/LerP+WpeOX5OcuahoNsqbEeprZ4+fh1+bRw4cnEKSjKjwKKsvxXgKcf 7TbbW/4+WLMgNzT3zsV6qO3s9/FbWoJskMSmSQRd8qRD3DFUwrl8VSIr4tRzpWxMHfXuyxa1XcOu KLaerxZw+9WJkqXBWcdHcQ82xptHr8Cu9ah3r1kJc1Y57ojQcULqF5uRd0JU4j+Ks2WUgguTcJWE qde4r4AfHkBdvJobpjb9neKl492hULhYVtaNTGOkWhQeWI/Totl1m2CXVnZa5OIjUWtbBSor0LZn Nhv+hdujV22EMkk906TI7Xc9e5z6c8v6c1dnGOpT0PAYNDfAqLjECMv1Dj9+LnfYRbttJ62F6azE nxBMNs8W1e2rHhd0ypm8Ragr3T6cep0JUVrhSSZiRRof7Ib+AOWFyVTYAwAA EOF # permissions touch proc/mounts var/log/wtmp var/log/lastlog chmod 640 etc/shadow etc/inittab chmod 664 var/log/lastlog var/log/wtmp chmod 4755 bin/busybox chmod 600 var/spool/cron/crontabs/root chmod 755 usr/sbin/nologin sbin/disban init sbin/man etc/init.d/rcS\ etc/cron/daily/logrotate usr/bin/add-rc.d sbin/halt\ usr/share/udhcpc/default.script chmod 644 etc/passwd etc/group etc/hostname etc/shells etc/hosts etc/fstab\ etc/issue etc/motd etc/network/interfaces etc/profile echo "** Building initramfs" find . | cpio -H newc -o 2> /dev/null | gzip > /mnt/boot/$initrd_file cd .. chmod 400 /mnt/boot/$initrd_file rm -r rootfs umount /mnt printf "\n** all done **\n\n"

Ten wpis znalazł się na stronie głównej serwisu wykop.pl otrzymując 360 wykopów. Zobacz też inne wpisy z tego bloga, które trafiły na stronę główną.

7 myśli na temat “Yosild – moja (Twoja) dystrybucja Linuxa

 1. Cześć,

  Trafiłem tutaj z wykop.pl. Nie jestem tam zarejestrowany, jedynie obserwuję główną i czasami czytam komentarze. Szkoda słów. Poza tym chciałem napisać, że to kawał dobrej roboty. Z chęcią przyjrzę się linijkom kodu.

  Pozdrawiam
  cheslavic

  1. Dzięki. Komentarze zawsze będą różne :) Wykop nie jest już tym technicznym medium, jakim był jeszcze 10 lat temu i nie spodziewałem się, że tak niszowy temat wejdzie na stronę główną. Również pozdrawiam.

 2. Ech, przypomniały mi się czasy, gdy dorwałem jakiś tuner satelitarny (nie pamiętam, czy to był Ferguson czy D-Box) ale zainstalowałem własną kompilacje linuxa i udało mi się przerobić leciwy tuner na konsole do gier C-64. Udało sie nawet mieć obraz zarówno na wyświetlaczu tunera jak i na ekranie.

 3. Czesc,

  Fajny skrypt, jeden pliczek Twojego shella robi cala dystrybucje :)

  Jednak nie pokrywasz nim dowolnej platformy sprzetowej, jak we wstepie napisales. Nie ma tu krosskompilatora, a jedynym mozliwym bootloaderem jest grub. Ograniczasz sie wiec do procesorow x86.

  Polecam sprobowac dystrybucji linuksa openwrt przeznaczona na routery. Wynikowy obraz systemu miesci sie jedynie w 8mb, bo taka pojemnosc flasha wystepuja dosc czesto na routerach. Ma bardzo rozbudowane menu konfiguracyjne, co umozliwia dokladny wybor, ktore pakiety oprogramowania maja wejsc do wynikowego obrazu dystrybucji. Wspiera pare dostepnych kroskompilatorow.
  https://openwrt.org/docs/guide-developer/quickstart-build-images

  Twoj skrypt ma na pewno duza wartosc edukacyjna. Jesli moge zasugerowac od siebie jakies poprawki, to zwroce uwage na:
  1) Jesli jakas komenda zawiedzie, skrypt wykonuje sie dalej i moze dystrybucja sie nie udac. Byc moze wypisze sie jakis blad na ekran, ale moze byc go ciezko zauwazyc i znalezc w calym wyjsciu. Dlatego mozna uzyc na poczatku skryptu linii ‚set -e’. Wtedy skrypt sie konczy przy pierwszym poleceniu zakonczonym bledem i mozna ten blad przeczytac, jesli taki zostal wypisany. Blad nie zatonie w calym wyjsciu z wszystkich innych kolejnych polecen, bo kolejne polecenia nie zostana wykonane. Z drugiej strony nawet jesli jakis blad sie pojawi, to moze warto go mimo wszystko zignorowac, bo moze i tak dystrybucja sie uda :)

  2) Wydaje mi sie, ze lepiej byloby nadawac wartosci domyslne tylko wtedy, gdy nie zostaly podane z zewnatrz, tzn.
  [ -z „$kernel” ] && kernel=”https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.20.tar.xz”
  Wtedy skrypt mozna uruchomic przekazujac inna wersje kernela (lub busyboxa) wywolujac skrypt z linii polecen w sposob:
  kernel=https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.19.9.tar.gz ./yosild.sh

  3) uzywanie printf-a. To znajduje zastosowanie np przy konwersji liczb na postac heksadecymalna z decymalnej uzywajac formatow %d lub %x. Samo echo by Ci wystarczylo. Jesli nie chcesz, aby drukowalo nowa linie, wtedy jest opcja -n, a jesli ma zinterpretowac znaki w srodku komunikatu jak \n, wtedy jest opcja -e. Taki drobiazg tylko, nie ma on znaczenia.

  Powodzenia i pozdrawiam :)
  Krystian

  1. > 1) mozna uzyc na poczatku skryptu linii set -e

   Dlaczego tego nie robić (szczególnie w połączeniu z kompilacją) pod poniższym linkiem:
   http://mywiki.wooledge.org/BashFAQ/105

   > Wtedy skrypt sie konczy przy pierwszym poleceniu zakonczonym bledem

   Tutaj jest o tyle łatwiej, że środowisko pracy jest wymuszone i skrypt jest przygotowany nawet na przypadek użytkownika, który nie wybierze w tasksel żadnego dodatkowego oprogramowania podczas instalacji minimalnego Debiana, a do pobrania Yosild nie zainstaluje gita. Moim założeniem była możliwie największa prostota przekazu budowy systemu. Pomimo kilkudziesięciu gwiazdek na githubie w issues nie widać na razie żadnych problemów z działaniem skryptu ;)

   > Wydaje mi sie, ze lepiej byloby nadawac wartosci domyslne tylko wtedy, gdy nie zostaly podane z zewnatrz

   To jest indywidualna preferencja :) Ja lubię mieć wszystko w jednym, spójnym, uporządkowanym konfigu – w tym przypadku na początku skryptu.

   > uzywanie printf-a. To znajduje zastosowanie np przy konwersji liczb na postac heksadecymalna z decymalnej (…) Samo echo by Ci wystarczylo. Jesli nie chcesz, aby drukowalo nowa linie, wtedy jest opcja -n, a jesli ma zinterpretowac znaki w srodku komunikatu jak \n, wtedy jest opcja -e

   To jest shell nie bash :) tu echo nie zawiera obsługi -e , a tak jak wspominałem wyżej nie chcę się bawić w /bin/echo :) ze względów na prostotę … i jeszcze:
   „The POSIX note says -n must be avoided (…) The printf utility can be used portably to emulate any of the traditional behaviors of the echo utility”

   > Ograniczasz sie wiec do procesorow x86.

   Racja – skrypt co prawda działa na Raspbianie odpalonym w QEMU z obsługą ARM, ale czeka go jeszcze kilka zmian przed końcową publikacją dla ARM, bo dopiero dorwałem płytkę Raspberry Pi do testów. Jest to oczywiście dość zabawne, bo kompilacja trwa kilkanaście godzin :) ale jeżeli ktoś traktuje Raspberry Pi jako tani w utrzymaniu serwer (podłączony 24 godziny na dobę), to najmniej absorbujące dla użytkownika będzie odpalenie Yosild właśnie ;)

   Dzięki za konstruktywne uwagi :) nie mam czasu rozwijać tego skryptu i możliwe, że pozostanie w obecnej postaci. Pisałem go dla zabawy (i to chyba widać) zainteresowanie lekko mnie zaskoczyło. Dużo bardziej interesująca wydawała mi się możliwość uruchomienia prostego Linuxa na iOS, gdy wiadomo, że Apple nie pozwala na wirtualizację w urządzeniach mobilnych. Niestety przeróbką JSLinuxa na iOS, która jest dostępna na tym blogu, zainteresowało się niewiele osób :(

   Również powodzenia życzę i pozdrawiam.

  1. Tak jak zaznaczyłem we wcześniejszym komentarzu – skrypt był pisany dla fanu i liczba gwiazdek na GitHubie jest dla mnie zaskoczeniem :) Niestety nie mam czasu na utworzenie dodatkowej dokumentacji, to co najważniejsze jest zawarte w README, komentarzach i echach skryptu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.